+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Dataskyddspolicy

Ansvar

Addima AB tar ansvar för att skydda din integritet och kommer därför alltid att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsdata hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

För vad gäller policyn?

Denna dataskyddspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Addima AB. Dataskyddspolicyn reglerar hur Addima AB samlar in och behandlar personuppgifter i samband med vårt tjänsteutbud. Policyn reglerar även personuppgiftshantering för individer hos de parters som Addima AB har en affärsrelation till, såsom leverantörer och kunder.

Vem vänder sig denna policy till?

Denna policy är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Policyn är uppbyggd så att olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Addima AB.

Vad är vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter?

Addima AB behandlar enbart personuppgifter då behandlingen är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilken uppgifterna samlades in eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Nedan beskrivs ändamålen för Addima ABs personuppgiftsbehandling och beskrivningen är uppdelad beroende på vilken relation du har till oss.

Kandidat och anställd
Vi behandlar dina personuppgifter på de rättsliga grunderna avtal, där syftet är att eventuellt ingå avtal med dig eller att fullgöra ett ingått avtal, och rättsliga förpliktelser samt samtycke.

Syftet med behandlingen av kandidaters personuppgifter är att undersöka hur väl en kandidatprofil stämmer överens med vår kravprofil, matcha kandidatprofil mot kunduppdrag och eventuellt ingå avtal med kandidaten.

Syftena med att behandla anställdas personuppgifter är att administrera kunduppdrag, lön, utvecklingsprogram, interna demografiska studier samt annan typ av behandling som är nödvändig för fullgörande av avtal och andra eventuella överenskommelser.

Vi kan behöva behandla både kandidaters och anställdas personuppgifter för att leva upp till lagar, förordningar och myndighetskrav som ställs på oss som företag och arbetsgivare.

Kund och leverantör
Vi behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda och kandidater på de lagliga grunderna avtal, rättsliga förpliktelser och samtycke. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att ingå affärsrelationer, fullgöra överenskomna tjänster och produkter samt möjliggöra för framtida affärsrelationer.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Beskrivningen av Addima AB´s personuppgiftsbehandling är uppdelad beroende på vilken relation du har till oss.

Kandidat
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress, e-postadress samt betyg och intyg, utbildningshistorik, arbetslivserfarenhet, fotografi, resultat från tester, rekommendationsbrev, uppgifter lämnade av referenter, samt eventuella andra personuppgifter som du själv valt att lämna till oss i samband med ansökan, exempelvis genom insändning av CV eller personligt brev.

Anställd
Utöver de personuppgifter som angetts i ovanstående punkt ”Kandidat”, behandlar vi personuppgifter, kontaktuppgifter till anhöriga samt löne- och kontouppgifter. Vi kan även komma att behandla särskilda kategorier av personuppgifter såsom hälsa och facklig tillhörighet.

Kund
Addima AB kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av överenskomna tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantör
Addima AB kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden samt sådant som är angivet under ”Kandidat” ovan. Även andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av överenskomna tjänster, för att säkerställa bra leverans av tjänster till Addima AB samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Vilka kan vi komma att överföra dina personuppgifter till?

För att Addima AB ska kunna utföra sin verksamhet och affärsidé kan kandidaters och anställdas personuppgifter komma att överföras till tredje part såsom uppdragsmäklare, kunder, samarbetspartners och underleverantörer. Personuppgifterna lagras och bearbetas hos våra underleverantörer som tillhandahåller IT-lösningar såsom löneadministration, externa tester, rekryteringssystem, säljstödsystem och andra stödsystem.

Vi kommer inte att sälja, dela, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna dataskyddspolicy, såvida vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Partners eller leverantörer som Addima AB överför personuppgifter till kan befinna sig utanför Europa och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU och EES. Addima AB vidtar alltid rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras med säkerhet och med en adekvat skyddsnivå som fastställs av Europa kommissionen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken typ av personuppgift det är samt i vilket syfte dem samlats in. Addima AB lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt och raderar dina personuppgifter när ändamålet för insamling och bearbetning är uppfyllt, om inte annat föreskrivs i lag.

Addima AB arbetar utifrån huvudregeln att lagra personuppgifter som förekommer i:

(a) ansöknings- och rekryteringsprocesser, under uppfyllande av syfte och därefter i två (2) år
(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år
(c) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer och bokslut, under avtalstiden och därefter i tio (10) år
(d) kontrolluppgifter, tills dess att Addima AB´s pensionsåtaganden upphört.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data: du kan begära en kopia av dina personuppgifter som vi lagrar och bearbetar hos oss.

Rätt till rättelse: du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter eller komplettera icke-fullständiga uppgifter.

Rätt till radering: du har rätt att begära radering av dina personuppgifter vid de fall då 1) uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den samlades in, 2) du återtar det samtycke som behandlingen grundar sig på eller 3) du invänder mot behandlingen. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Addima AB att behålla dina personuppgifter och inte omedelbart radera delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från arbetsrättslagstiftningen. Addima AB kommer i sådana fall att blockera de uppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandling: du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter då du 1) bestrider personuppgifternas korrekthet, 2) bestrider att behandlingen är laglig och 3) då syftet med behandlingen är uppfyllt men Addima AB som personuppgiftsansvarig behöver behålla uppgifter på grund av legala skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet: du har rätt att få de personuppgifter du gett oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du önskar fullgöra någon eller några av dina rättigheter kan du skicka in en begäran till oss via denna mejladress: mdm@addima.zohosupport.com.

Cookies

Addima AB använder cookies för att mäta trafiken på vår hemsida och för att kunna förbättra den, samt för att kunna anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit. Cookies innehåller ingen information som kan kopplas ihop med en enskild person eller IP-adress.

Vi använder temporära och fasta cookies. Temporära cookies hjälper oss att hålla reda på och känna igen din webbläsare och gör att du kan använda olika tjänster på vår hemsida. Dessa lagras inte permanent i din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. Fasta cookies är en liten fil som gör att webbplatsen känner igen dig vid ett återbesök. Dessa lagras i din dator och måste tas bort manuellt.

För en närmare beskrivning av hur Addima AB använder cookies och hur det påverkar dig som använder vår webbplats, se Addima ABs information om cookies på https://www.addima.se/cookies/.

Social media

Via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp) kan du följa Addima AB och kontakta oss på sociala medier, som t.ex. Facebook eller LinkedIn. Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

a) tid och datum för ditt besök
b) Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker,
c) din IP-adress,
d) vad du använt för webbläsare,
e) vad du använt för operativsystem,
f) ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn, och den information som du använt denna plug-in för.

Vi hänvisar till villkoren för respektive socialt media och uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Addima AB förbehåller sig rätten att revidera denna dataskyddspolicy och rekommenderar dig att läsa igenom den regelbundet för att kunna uppmärksamma ändringar.

Kontaktuppgifter

Följande kontaktuppgifter gäller om du vill komma i kontakt med oss.

Att: Personuppgiftsansvarig
Addima AB

Postadress: Tumstocksvägen 19, c/o DK Ekonomi AB, 187 66 Täby
Besöksadress: Borgafjordsgatan 12, 164 40 Kista

Telefonnummer: +46 8 751 06 30
Epost: info@addima.se

Om du har en begäran med avseende dina rättigheter (tillgång till, radering, rättelse, begränsning av behandling samt dataportabilitet) kan du mejla din begäran till mdm@addima.zohosupport.com.