+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Etiska regler

I vår verksamhet arbetar vi enligt de internationella etiska regler som fastställts av ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), där Sveriges Managementkonsulter ingår som medlem och nationell representant.

Konfidentialitet

Konsulten betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Orealistiska förväntningar

Konsulten ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

Arvoden och finansiella intressen

Konsulten ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsulten ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

Professionellt förhållningssätt

Konsulten ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för managementkonsulting som profession inte skadas. Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra.

Motstridiga intressen

Konsulten ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke. Se avsnitt hantering av intressekonflikter.

Precisering av förutsättningarna

Konsulten ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

Rekrytering

Konsulten ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren.

Samarbete med andra konsulter

Konsulten, som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsulten ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.