+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Intressekonflikter

Vi erbjuder tjänster till många olika uppdragsgivare och som eventuellt verkar inom samma bransch. Det finns en risk att vi hamnar i ett läge där en uppdragsgivares intressen strider mot en annan uppdragsgivares intressen eller mot det egna bolagets intressen, värderingar och etik.
Därför har vi som företag vidtagit ett antal åtgärder för att hantera eventuella intressekonflikter som kan uppstå och som kan leda till att uppdragsgivares intressen kan komma att påverkas negativt. Vi har även en skriftlig policy för hantering av intressekonflikter.

De arbetssätt som vi har vidtagit har utformats för att tillförsäkra att personal som utför olika uppdrag, har en tillräcklig grad av oberoende, så att de hela tiden kan tillvarata uppdragsgivares intressen.

Policy för hantering av intressekonflikter

Vi strävar efter att upprätthålla och genomföra organisatoriska och administrativa arrangemang i avsikt att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra intressekonflikter från att utgöra eller ge upphov till en väsentlig skaderisk för våra uppdragsgivares intressen. Företaget tillämpar därför ett arbetssätt för att dels identifiera potentiella konflikter dels hantera faktiska konflikter.

Arbetssätt

  • Vi hanterar intressekonflikter genom organisatoriska arrangemang, såsom separation av personal och åtgärder som begränsar och kontrollerar informationsflödet (informationsbarriärer). Arrangemangen säkerställer också att uppdragsgivare, vars intressen står i konflikt med intressen hos någon inom vårt företag, betjänas av personer eller områden inom en annan del av företaget.
  • Om de befintliga arrangemangen och kontrollerna inte räcker för att förhindra att uppdragsgivares intressen kan komma att påverkas negativt, kommer vi att informera uppdragsgivaren om arten av eller källan till intressekonflikten innan vi som företag åtar oss att utföra den tjänst som uppdragsgivaren begärt.
  • Om vi som företag anser att en konflikt inte kan hanteras på ett effektivt sätt, eller att uppdragsgivarens intressen inte är tillräckligt skyddade, kommer vi inte att utföra tjänsten.