+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

ISO som står för International Organization for Standardization är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med 162 nationella standardiseringsorgan som medlemmar. Med hjälp av sina medlemmar samlar ISO experter i tekniska kommittéer för att främja kunskapsutbytet. Dessa medlemmar utvecklar frivilliga och konsensusbaserade standarder som är relevanta för marknaden. Vidare utvecklas ISO standarder för att främja innovation samt ge lösningar på globala utmaningar (Swedish Standards Institute, 2018).

Grundläggande principer vid utveckling av en standard

1. ISO standarder svarar mot marknadens behov

ISO bestämmer inte när en ny standard ska utvecklas, men svarar på en begäran från industrin eller andra intressenter exempelvis konsumentgrupper. Vanligtvis förmedlar en industrisektor eller en konsumentgrupp behovet av en standard till sin nationella medlem som sedan kontaktar ISO.

2. ISO standarder är baserade på globala expertutlåtande

ISO- standarder utvecklas av grupper av experter från hela världen, som ingår i större grupper som kallas tekniska kommittéer. Dessa experter förhandlar om alla aspekter av standarden, inklusive dess omfattning, nyckeldefinitioner och innehåll.

3. ISO standarder utvecklas genom en process med flera intressenter.

De tekniska kommittéerna består av experter från den relevanta industrin, men också från konsumentorganisationer, akademier, icke-statliga organisationer och regering.

4. ISO standarder är baserade på enighet.

Utvecklingen av ISO standarder sker genom ett konsensusbaserat tillvägagångssätt där kommentarer från samtliga intressenter beaktas.

Vad är en standard?

Internationella standarder ser till att saker fungerar. De ger tydliga specifikationer för produkter, tjänster och system för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet. Med hjälp av internationella standarder underlättas den internationell handel avsevärt. ISO har publicerat 22353 internationella standarder och relaterade dokument, som täcker nästan alla branscher, från teknik till livsmedelssäkerhet, jordbruk och hälso- och sjukvård. ISO:s internationella standarder påverkar alla, överallt.

Fakta om certifiering

Certifiering kan vara ett användbart verktyg för att öka trovärdigheten genom att visa att din produkt eller tjänst uppfyller dina kunders förväntningar. För vissa industrier är certifiering ett rättsligt eller avtalsmässigt krav.

Ekonomiska fördelar med ISO- standarder

1. Effektivisering av interna operationer

Studier har påvisat att standarder kan användas för att effektivisera företagets interna processer, till exempel genom att minska den tid som krävs för att utföra specifika aktiviteter inom olika affärsfunktioner, minska avfallet, minska inköpskostnader och öka produktiviteten. De genomförda fallstudierna rapporterar konsekvent att implementering av ISO standarder bidrar till företagets bruttoresultat. De ekonomiska fördelarna som ISO standarder genererar varierar mellan 0,15 % och 5 % av de årliga försäljningsintäkterna.

2. Förnya och skala upp verksamheten.

Det finns flertal fallstudier som ger exempel på standarder som fungerat som grund för innovativa affärsprocesser. Med hjälp av dessa standarder har företag kunnat expandera sina leverantörers nätverk samt införa och hantera nya produktlinjer effektivt. I andra fall bidrog standarderna till att minska riskerna för företag vid införandet av nya produkter på de nationella marknaderna.

3. Skapa eller träda in på nya marknader.

Standarder har länge använts som grund för att utveckla nya produkter, träda in på nya marknader (både inhemska och export), stödja marknadens upptagande av produkter och till och med skapa nya marknader. I undantagsfall har resultatet av införandet av ISO- standarder överstigit ovanstående siffror, med företag som uppnår en bruttovinst på upp till 33 % av sin årliga omsättning. Detta har hjälpt företagen med att positionera sig som ledare inom sitt område, åtminstone under en viss tidsperiod (International Organizaion for Standardization, 2018).