+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete genomsyrar alla processer i företaget i syfte att skapa ett starkt varumärke som kännetecknas av hög kvalitet.

Vi vill med detta öka attraktionskraften hos potentiella uppdragsgivare att välja just oss som partner.

Målsättning

Vår målsättning är att överträffa förväntningar på kvalitet både internt och externt genom att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetssätt och processer.

Med detta fokus på kvalitet avser vi att stärka våra relationer med uppdragsgivare och medarbetare samt bidra till långsiktig verksamhetsutveckling av företaget.

Kvalitetspolicy

Hos oss har alla anställda och associerade konsulter ett ansvar för kvalitet. Det innebär åtagande gentemot våra uppdragsgivare att leverera i enlighet med och helst över förväntningar samt att bidra till kontinuerliga förbättringar av våra arbetssätt och processer.

Vår värdegrund (se värderingar och kultur) som baserar på SIQs modell är en ledstjärna för hur vi agerar både internt och externt.

(SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, sedan 2011 via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. SIQs modell baseras på tretton grundläggande värderingar som är kännetecknande för framgångsrika organisationers verksamhet)

Kvalitetsledningssystem

Företagets kvalitetsledningssystem baseras på ISO 9001:2008. Genom regelbundna mätningar identifierar vi förbättringsområden, så att kvalitén steg för steg kan höjas i processer och relationer.