+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Stärk Ert företags konkurrenskraft genom målmedveten leverantörsutveckling!

Att arbeta med leverantörsutveckling är precis som det låter: Arbeta med och utveckla sina leverantörer. Om vi beslutat oss för att inte göra allting själva utan istället valt att arbeta med olika leverantörer, så sätter vi alltid upp ett antal önskemål på vad vi faktiskt vill ha ut av produkten/tjänsten som vi köper samt även av de valda leverantörerna.

Exempel på sådana önskemål kan vara att:

  • Produkten/tjänsten ska vara så billig som möjligt
  • Tillgängligheten ska vara obegränsad
  • Leveranstiden ska vara obefintlig
  • Kvalitén på produkten/tjänsten ska överensstämma med våra krav och helst även överstiga våra outtalade förväntningar
  • Leverantören ska vara lyhörd och proaktiv samt alltid finnas på plats för oss

Alla dessa önskemål är naturligtvis mycket svåra att kombinera för våra leverantörer, speciellt om produkten/tjänsten är av lite mer komplex natur. Då är det mycket viktigt för oss att vi själva har ett målmedvetet och väl fungerande leverantörs- utvecklingsarbete. Som ett led i detta ligger att vi själva hela tiden arbetar för att våra önskemål ska uppfyllas och att vi inte bara lutar oss tillbaka och stjälper över hela ansvaret på våra leverantörer.

Även om vi valt att inte själva tillverka en produkt eller att utföra ett vist arbete, så får vi aldrig frånta oss hela ansvaret för att våra önskemål ska uppfyllas. Detta ansvar måste vi alltid dela med våra utvalda leverantörer, där det bästa sättet för delat ansvar naturligt vis är att vi själva deltar aktivt. Vi är ju trotts allt ansvariga för helheten av våra produkter/tjänster mot våra egna kunder.

För att vi ska få ut en maximal effekt av vår leverantörsutveckling och därmed kunna stärka vårt företags konkurrenskraft måste vi själva arbeta och driva arbetet inom fyra olika områden, som visas i figuren ovan.

Att vi är duktiga och kunniga inom alla dessa områden är en förutsättning för att våra önskemål ska kunna uppfyllas. Dessutom måste vi alltid arbeta med att själva utveckla och förbättra vårt eget arbete inom områdena, då vår omgivning har en tendens att ständigt förändras. Vilket även vi själva måste ha om vi inte vill halka efter.

Fyra viktiga områden för att stärka och utveckla Er leverantörsutveckling

1. Egen organisation

Kraven som vi ställer på våra leverantörer får aldrig var större än vad vi ställer på oss själva, när det gäller ordning och reda inom organisationen. En leverantör kan aldrig rätta till våra egna fel och brister, utan bara dölja dem åt oss. Ska vi kunna ställa trovärdiga och uppnåeliga krav på våra leverantörer måste vi alltid föregå med gott exempel så att de får förtroende för oss, vilket är lika viktigt som att vi får förtroende för dem. Vi måste jobba internt med ständigt förbättringsarbete och säkerställa att all personal är involverad i förbättringsarbetet som påverkar de egna arbetsuppgifterna samt de gemensamma produkt-/informationsflödena.

2. Leverantörsstruktur

I de flesta fall arbetar vi med flera olika leverantörer till våra produkter/tjänster. För att kunna jobba effektivt med alla dessa måste vi strukturera upp dem i lämpliga grupper. Grupperna är indelade utifrån vilken typ av produkt/tjänst som det gäller. Den enklaste formen av en sådan indelning är att ha två grupper, direkt- och indirekt material. Inom varje grupp strukturerar vi sedan upp leverantörerna efter hur strategiskt viktiga dom och deras produkter/tjänster är för oss. En sådan uppdelning gör att vi får både struktur och kontroll över vårt eget arbete samt på vilka leverantörer som vi ska lägga mest resurser på för att få bästa möjliga utfall på våra krav, önskemål och förväntningar.

3. Mätetal

I initialskedet får vi inte använda för mycket uppföljning och mätetal på våra leverantörer. Vi fokuserar därför på några få mätetal som styr upp det viktigaste som vi vill ha ut från dem, vilket kan variera beroende gruppindelning och hur strategiskt viktiga de är. Det är även mycket viktigt att vi kan förstå och tolka resultaten själva, vilket i sin tur förutsätter att vi ständigt mäter och förbättrar vår egen organisation.

4. Samarbete

Samarbete och samförstånd är något som vi hela tiden måste eftersträva, både mot våra leverantörer men självfallet även internt och mot kunder. Ett gott samarbete med våra leverantörer ska ge en vin-vin situation, där vi båda känner att vi tjänar på ett fortsatt sammarbete. För att vi ska utvecklas som företag måste vi också arbeta för att våra leverantörer utvecklas i samma riktning. Istället för att dela ut ”pekpinnar” och krav som är svårtolkade måste vi uppmuntra, motivera och utmana våra leverantörer till att ständigt utvecklas och på så sätt hjälp dem att bli bättre. Taiichi Ohno, grundaren till The Toyota Production System, vilket i sin tur är grunden för dagens Lean production, uttryckte det på följande vis: ”Att moderföretaget skulle topprida sina leverantörer för att uppnå sina verksamhetsmål är fullständigt oförenligt med The Toyota Production System”. (Liker, Jeffrey K (2009), The Toyota Way. Malmö: Liber)

Ju bättre vi själva är inom områdena Egen organisation – Leverantörsstruktur – Mätetal – Sammarbete, ju bättre blir våra leverantörer på att uppfylla våra önskemål och därmed får vi själva, i slutändan, bättre produkter/tjänster som stärker vårt företags konkurrenskraft!