+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Bakgrund

Privacy Shield var ett avtal mellan EU och USA som syftade till att tillhandahålla en mekanism för företag att överföra personuppgifter från EU till USA på ett sätt som uppfyllde EU dataskyddskrav. Avtalet trädde i kraft i juli 2016 och ersatte det tidigare Safe Harbor-avtalet, som ogiltigförklarades av EU-domstolen 2015.

Vad Privacy Shield innebar

 • Skyddsåtgärder och krav: Företag som deltog i Privacy Shield-ramverket förband sig att följa en uppsättning principer och krav för dataskydd, såsom att informera individer om databehandling, ge dem tillgång till sina data och möjlighet att rätta eller radera dem. Företagen var också tvungna att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter
 • Certifiering och övervakning: För att delta i Privacy Shield var företag tvungna att certifiera sig hos det amerikanska handelsdepartementet och årligen förnya denna certifiering. Det fanns även mekanismer för övervakning och genomdrivande av efterlevnaden av ramverket
 • Tvistlösning: Privacy Shield inkluderade flera lager av tvistlösningsmekanismer, inklusive möjligheten för individer att vända sig till sina nationella dataskyddsmyndigheter i EU, vilka sedan kunde samarbeta med amerikanska myndigheter för att lösa klagomål

Schrems II-domen

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-ramverket i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen fann att Privacy Shield inte tillhandahöll en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter som överförs till USA, främst på grund av amerikanska myndigheters omfattande åtkomst till personuppgifter och bristen på effektiva rättsmedel för EU-medborgare.

Konsekvenser av Schrems II-domen

 • Ogiltigförklaring: Eftersom Privacy Shield ogiltigförklarades, kan företag inte längre använda det som en rättslig grund för att överföra personuppgifter till USA
 • Övergång till andra mekanismer: Företag som tidigare förlitade sig på Privacy Shield var tvungna att snabbt övergå till andra rättsliga mekanismer för dataöverföring, såsom standardavtalsklausuler (SCC) eller bindande företagsregler (BCR)
 • Ökad osäkerhet och kostnader: Domen skapade ökad osäkerhet och administrativa bördor för företag som behövde säkerställa att deras dataöverföringar var lagliga och adekvata skyddsåtgärder fanns på plats. Företagen var tvungna att göra en bedömning från fall till fall av de risker som dataöverföringar till USA innebar och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda personuppgifter

Fortsatta diskussioner och framtida lösningar

Sedan Schrems II-domen har det funnits pågående diskussioner och förhandlingar mellan EU och USA för att hitta en ny och hållbar lösning för dataöverföringar som kan uppfylla EU´s dataskyddskrav. Det har även förekommit olika initiativ och förslag för att förbättra och förstärka skyddet av personuppgifter vid överföringar mellan dessa två regioner.

I sammanfattning, företag inom EU måste nu vara mycket noggranna med hur de hanterar överföringar av personuppgifter till USA och se till att de följer GDPR-krav och använder sig av godkända mekanismer för att skydda dessa uppgifter.

Aspekter på att flytta data inom EU

Fördelar

 • Efterlevnad av GDPR: När data lagras och bearbetas inom EU är det enklare att säkerställa att alla behandlingar följer GDPR-krav
 • Minskad juridisk komplexitet: Att hålla data inom EU minskar juridiska och administrativa bördor
 • Skyddsnivå: Data som hanteras inom EU omfattas av EU höga skyddsnivå och strikta regler för dataskydd
 • Minskad risk: Undviker överföringar till länder med lägre dataskyddsnivåer och därmed minskar risken för obehörig åtkomst
 • Enklare efterlevnad av nationella lagar: Uppfyller lättare specifika nationella krav inom samma rättsliga jurisdiktion

Utmaningar

 • Migreringskostnader: Flytten kan innebära initiala kostnader och resurser för migrering och omstrukturering av IT-infrastruktur
 • Tekniska begränsningar: Tekniska utmaningar kan uppstå beroende på den specifika IT-miljön
 • Affärspartners: Samarbete med affärspartners utanför EU kan kräva nya sätt att dela data inom GDPR-ramen

Sammanfattning

Att ha data på servrar inom EU underlättar GDPR-efterlevnad och minskar juridiska och administrativa komplexiteter, samtidigt som risken för obehörig åtkomst minskar. Även om det kan innebära initiala kostnader och tekniska utmaningar, kan fördelarna med förbättrad dataskyddsefterlevnad och minskad juridisk risk väga tyngre på lång sikt.

För många företag kan det vara strategiskt fördelaktigt att flytta data till servrar inom EU för att säkerställa efterlevnad och skydd av personuppgifter.

Hjälp att komma vidare

Behöver du professionell hjälp med GDPR? Addima finns här för dig. Kontakta oss gärna för att få vägledning hur du kan uppfylla GDPR-kraven.