RACI modellen beskrivs som ett enkelt och effektivt verktyg för att identifiera och fördela roller och ansvar i ett projekt. RACI är en akronym för Responsible, Accountable, Consulted och Informed. Genom att känna till vem som är huvudansvarig, vem som är projektägare, vem som bör konsulteras och vem som bör informeras kan ett projekt förbättras avsevärt. Studier har påvisat att en tydlig fördelning av roller och ansvar medför signifikanta förbättringar av ett projekts resultat.

De fyra rollerna som utgör RACI-modellen

  • Responsible: Huvudansvarig i projektet. En eller flera individer som utför arbetet. Vidare ser de till att uppsatta mål uppnås
  • Accountable: Projektägaren bedömer huvudsakligen arbetet och har som ansvar att avgöra när en uppgift är klar. Vidare skall projektägaren även godkänna eller avslå beslut. Ett framgångsrikt projekt förutsätter att det endast finns en projektägare
  • Consulted: Individer som bör konsulteras innan projektet kan färdigställas. Dessa är ofta ämnesexperter
  • Informed: Individer som bör informeras om beslut och framsteg gällande projektet. Dessa behöver dock inte konsulteras

RACI-matrisen kan även beskrivas som ett ansvarsfördelningsschema där varje uppgift, milstolpe eller nyckelbeslut som ingår i ett projekt kartläggs. Detta illustreras av nedanstående figur.

Step Activity Project
Sponsor
Project
Manager
Business
Analyst
Technical
Architect
Application
Developers
1 Task 1 C A/R C I I
2 Task 2 A I R C I
3 Task 3 A I R C I
4 Task 4 C A I R I

 

Upprätta en RACI-matris (steg för steg)

  • Identifiera alla de uppgifter som bör genomföras för att slutföra projektet och noterade dem på vänster sida av RACI matrisen för färdigställande
  • Identifiera alla projektroller och lista dem överst i RACI-matrisen
  • Fyll i cellerna i matrisen genom att fastställa vem som är huvudansvarig och projektägare samt vem som bör konsulteras och vem som bör informeras för varje uppgift
  • Se till att varje uppgift har åtminstone en huvudansvarig
  • Ingen uppgift kan ha mer än en projektägare
  • Dela och diskutera RACI-matrisen med alla berörda. Se till att det finns en överenskommelse gällande matrisen innan projektet påbörjas

Fördelar

Genom att upprätta en RACI- matris kan företag erhålla påtagliga fördelar i form av framförallt tids- och kostnadsbesparingar. Med hjälp av RACI-matrisen kartläggs samtliga arbetsuppgifter, milstolpar och delmål i ett projekt. En av de fyra rollerna tilldelas sedan ansvaret över dessa.

Vid uppföljning och möten kan tidsbesparingar uppnås då rätt personer närvarar vid möten baserat på deras roll i projektet. Vidare kan kostnadsbesparingar uppnås i samband med utbildning av anställda.

Genom att fördela ansvaret bland projektmedlemmarna kan man på ett överskådligt och enkelt sätt förse anställda med lämplig utbildning med hänsyn till deras ansvar och arbetsuppgifter i projektet. Utbildningarna kan vara tidskrävande och kostsamma därför gäller det att rätt person får rätt utbildning och att utbildningen anpassas till ändamålet. Detta skapar i sin tur mervärde för företaget samtidigt som de anställdas kompetens kan tillvaratas.

En annan fördel som RACI- matrisen gett upphov till är att fler medarbetare känner sig engagerade i sina roller samtidigt som de upplever en minskad stress. Detta är ett resultat av en tydlig arbets- och ansvarsfördelning. Det är viktigt att samtliga projektmedlemmar känner till sina roller i ett projekt och vad de ansvarar över för att förebygga förvirring och optimera prestationsförmågan.