+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Six Sigma är ett av de ledande globala koncepten för verksamhetsutveckling och kvalitet. Six Sigma är en metodik för förbättringsprojekt vars syfte är att reducera oönskad variation i tillverknings- och affärsprocesser. Oönskad variation och defekter inom tillverkningen är en grundläggande källa till kostnader och missnöjda kunder. Genom att eliminera eller minska dessa kan resultatförbättringar åstadkommas och kostnadsbesparingar uppnås.

5 faser i ett framgångsrikt förbättringsprojekt

Enligt Six Sigma bör ett förbättringsarbete bedrivas som väldefinierade projekt med följande fem faser:

1. Definiera

I denna fas redogörs problemformuleringen, vilket problem skulle du vilja åtgärda? Vidare upprättar projektgruppen en projektplan med hjälp av bland annat SMART:a mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt). I denna fas identifieras även interna och externa kunders behov och önskemål. Vanligtvis behöver man avgränsa förbättringsprojektet för att det inte ska bli för omfattande, detta gör att man enklare kan nå ett resultat inom rimlig tid.

2. Mäta

Denna fas innefattar numeriska studier i form av datainsamling och dataanalys. Syftet med datainsamlingen är att erhålla nödvändig information och underlag för att kartlägga problemet. Mätningen är väsentlig under hela projektet. Genom att mäta varje enskild process kan avvikelser såsom defekter och oönskad variation upptäckas och förebyggas.

3. Analysera

I denna fas analyseras datainsamlingen systematiskt. Vidare identifieras bakomliggande orsaker till problemet vilket ligger till grund för de förebyggande åtgärderna som upprättas. Analysfasen handlar huvudsakligen om att identifiera grundorsaker och inte lösningar till problemet. Utgångspunkten är att utveckla hypoteser om orsakerna till potentiella eller befintliga problem för att sedan verifiera eller avslå dessa. Genom denna typ av uteslutningsmetod kan företag enklare upptäcka källan till problemet. Detta skapar förutsättningar för att förebygga uppkomsten av defekter och avvikelser inom tillverknings- och affärsprocesser. Ytterligare fördelar anges vara tids-, kostnads-, och resursbesparingar.

4. Förbättra

När grundorsakerna är fastställda gäller det att upprätta konkreta förbättringsåtgärder med hänsyn till informationen som framgått i den faktabaserade analysen. Dessa förbättringsåtgärder testas noga samtidigt som mätningar görs kontinuerligt för att verifiera att mätbara förbättringar uppnåtts. Avslutningsvis implementeras förbättringsåtgärderna vars syfte är att öka leveransprecisionen i tillverknings- och affärsprocesser genom reducerade defekter och avvikelser. Detta förbättrar i sin tur kundnöjdheten.

5. Övervaka

Den femte fasen handlar huvudsakligen om uppföljning av förbättringsinsatserna vilket vanligtvis sker under en längre period. I denna fas skapar projektgruppen en plan för övervakning av resultatet. Detta görs för att försäkra sig om att resultatet av de genomförda förbättringsåtgärderna blir bestående. Vidare beräknas även de ekonomiska vinsterna och andra effekter som förbättringsprojektet gett upphov till vilket slutligen redovisas i en slutrapport.

Konceptet Six Sigma har med stor framgång tillämpats av företag och organisationer verksamma inom tillverkningsindustrin, bank och finans, läkemedelsindustrin, transportbranschen och livsmedelsindustrin. Six Sigma kännetecknas för att vara ett strukturerat och faktabaserat förbättringskoncept som lägger grunden för ett starkt och engagerat ledarskap. Med hjälp av de fem faserna (Definiera- Mäta- Analysera- Förbättra- Övervaka) kan företag bedriva förbättringsprojekt på ett systematiskt och strukturerat sätt.