+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Supply Chain syftar till integrationen av alla aktiviteter som är inblandade i sourcing, upphandling, transformering och logistik. Value Chain innefattar kedjan inom en affärsverksamhet där värde adderas till de varor och tjänster som erbjuds av företaget för att öka kundvärdet. Supply Chain är sammankopplingen av alla funktioner som börjar från tillverkning av råmaterial till färdig produkt och slutar när produkten når slutkunden. Värdekedjan innefattar en uppsättning aktiviteter som fokuserar på att skapa eller lägga till värde för produkten. Dessa två nätverk hjälper till att erbjuda kvalitetsprodukter till kunden till ett rimligt pris (Christopher, 2011).

Definition av Supply Chain

Supply Chain eller försörjningskedja som det benämns på svenska är ett nätverk av allaresurser, företag och aktiviteter som är inblandade i skapandet, försäljningen eller distributionen av en produkt från råmaterial till färdig produkt når slutanvändaren.
Dessa aktiviteter skapar en kedja mellan leverantörer, tillverkare, grossister, distributörer, återförsäljare och kunden. Processen som planerar och kontrollerar leveranskedjan är känd som Supply Chain Management (Christopher & Ryals, 2014).

Definition av Value Chain

Value Chain eller värdekedja som det heter på svenska, hänvisar till samtliga aktiviteter som adderar värde vid varje steg under utformningen, produktionen och distributionen av en kvalitativ produkt till kunden. Företagets totala produktvärde består av flertal aktiviteter som var och en i sig skapar värde. Det är dessa aktiviteter som tillsammans med marginalen skapar den så kallade värdekedjan. Med värde avses det som köparna är villiga att betala till leverantörerna för den produkt som de erhåller (Ungureanu, 2018).

 Begreppet Value Chain Analysis utvecklades först av Michael Porter i sin berömda bok ”Competitive Advantage”. Enligt Porter (1985) finns det två viktiga steg involverade i värdekedjeanalysen, dessa är:

  • Identifiering av enskilda aktiviteter
  • Analysera mervärdet i varje aktivitet och relatera det till företagets konkurrenskraft. 

Viktiga skillnader mellan Supply Chain och Value Chain

De huvudsakliga skillnaderna mellan försörjningskedjan och värdekedjan är följande:

  • Integreringen av alla aktiviteter, personer och affärer genom vilket en produkt överförs från en plats till en annan definieras som en försörjningskedja. Värdekedjan hänvisar till en verksamhetskedja som har som utgångspunkt att addera värde för samtliga produkter i varje steg, från råmaterial till färdig produkt
  • Begreppet Supply Chain har sitt ursprung i den operativa ledningen, medan Value Chain utgår från företagsledningen
  • Supply Chain-aktiviteter innefattar distributionen och förflyttningen av material från en plats till en annan. Value Chain syftar däremot till att tillföra värde till produkt eller tjänst
  • Försörjningskedjan börjar med att en produktförfrågan tillhandahålls och slutar när produkten når kunden till skillnad från värdekedjan, som börjar i samband med en kundförfrågan och slutar när produkten är färdigställd
  • Det huvudsakliga syftet med försörjningskedjan är att uppnå fullständig kundtillfredsställelse medan målet med värdekedjan är att erhålla konkurrensfördelar

Slutsats

Supply Chain beskrivs som ett verktyg för omvandling av företag, vilket minimerar kostnaderna och maximerar kundtillfredsställelsen genom att tillhandahålla rätt produkt vid rätt tidpunkt till rätt plats för rätt pris. Omvänt är Value Chain ett sätt att erhålla konkurrensfördelar genom att minska icke-värdeskapande aktiviteter och istället arbeta för att tillföra värde till produkter och tjänster i samtliga led.       

Källor

Christopher, M. (2011). Logistics & Supply Chain Management. Great Britain: Financial Times Prentice Hall.

Christopher, M., & Ryals, J., L. (2014). The Supply Chain Becomes the Demand Chain. Journal of Business Logistics. Volume 35(1). 29-35.

Ungureanu, A. (2018). The Smart Products Value Chain. Academic Journal of Economic Studies.Vol. 4. 146–151